KOŚCIUSZKI 34
71 341 78 21
OLSZEWSKIEGO 128
71 345 55 55
PILCZYCKA 57
71 353 44 17
RAKOWA 6
71 325 77 77
  Raty 0%

  Bony IM Motion - regulamin

  REGULAMIN KARTY PREZENTOWEJ IM-MOTION.PL
  (dalej jako „Regulamin”)

  Słowniczek

  „Wydawca” - IM MOTION S.C. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 193a/12, 53-138 Wrocław, NIP: 899-255-29-64

  „Salon” - tradycyjny sklep, w którym można dokonać zakupów, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  „Karta Prezentowa ” - bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jej realizacji w Salonach Wydawcy.

  „Nabywca” - osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Prezentową IM-MOTION w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

  „Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Prezentowej

  „Towary” – przedmioty oferowane do sprzedaży w Salonach IM-MOTION

  „Usługi” - usługi oferowane w Salonach.

   

  I. Warunki ogólne

  1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Prezentowej i przyjmowania ich do realizacji tylko w Salonach IM-MOTION. Przekazanie Nabywcy Karty Prezentowej może być dokonane w Salonach IM-MOTION.

  2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Prezentowej IM-MOTION Zapłata za Kartę Prezentową może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej.

  3. Karty Prezentowej IM-MOTION nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Prezentowej.

  4. Karta Prezentowa IM-MOTION może być użyta tylko w Salonach Wydawcy.

  5. Karta Prezentowa IM-MOTION nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.

  6. Karta Prezentowa IM-MOTION  może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który przedstawi Kartę Prezentową IM-MOTION w Salonie Wydawcy.

  7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Prezentowe IM-MOTION, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.

  8. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Prezentowej IM-MOTION po ich przekazaniu Nabywcy.

  9.  Karta Prezentowa IM-MOTION jest ważna i aktywna przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy od momentu aktywacji.

  II. Zasady korzystania

  1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Salonach wyłącznie aktywne Karty Prezentowe IM-MOTION, nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.

  2. Przy realizacji Karty Prezentowej IM-MOTION  Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Prezentowej.

  3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny Towarów lub Usług gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Prezentowej IM-MOTION .

  4. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą Prezentową jednokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty Prezentowej.

  5. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Prezentowej w następujących przypadkach:

  a) upływu terminu ważności Karty Prezentowej,

  b) technicznego braku możliwości realizacji Karty Prezentowej.

  c)  uszkodzenia przez Użytkownika Karty Prezentowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie do czasu wydania nowej Karty Prezentowej.

  III. Rodzaje, aktywacja .

  1. Karty Prezentowe IM-MOTION są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela.

  2. Aktywacja Karty Prezentowej IM-MOTION następuje podczas pierwszej zapłaty

  3. Karta Prezentowa IM-MOTION po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna.

  IV. Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje związane zakupem oraz użyciem Kart Prezentowych IM-MOTION będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

  2. Reklamacje na piśmie mogą być składane bezpośrednio w Salonach IM-MOTION w godzinach ich otwarcia lub przesłane na piśmie na adres biura Wydawcy: IM MOTION S.C. z siedziba we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 193a/12.

  V. Postanowienia końcowe

  1. Użytkownik Karty Prezentowej IM-MOTION poprzez aktywację Karty Prezentowej w sposób określony w Regulaminie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.

  2. Karta Prezentowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu IM-MOTION.PL dostępnego na stronie internetowej www.im-motion.pl

  3. Karta Prezentowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Prezentowa jest formą bonu towarowego.

  4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej  www.im-motion.pl oraz w Salonach. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

  5. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem im-motion.pl, dostępnym na stronie internetowej www.im-motion.pl, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.